ینی حتی اگه شیش واحدم درس برداری



قطعا یکی از کلاسات هشت صبه!