ینی حتی اگه شیش واحدم درس برداریقطعا یکی از کلاسات هشت صبه!